Pracujeme pro soukromý sektor, univerzity, samosprávu i veřejnou správu reprezentovanou ministerstvy, obcemi, příspěvkovými organizacemi, řídícími orgány programů ESIF, vládními organizacemi. Mezi naše spokojené klienty řadíme evropské instituce (Evropská komise) a mezinárodní instituce pro rozvojovou spolupráci (UNDP). Spolupracujeme s renomovanými českými i mezinárodními poradenskými firmami, které se zaměřují na zakázky ve veřejném sektoru (public management consulting)

Vybrané reference společnosti a týmu expertů

 • Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (MZE, 2016, v realizaci)
 • Příprava OP Rybářství 2021-2027 (MZE, 2019, v realizaci)
 • Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (MMR, 2017, v realizaci)
 • Mid-term evaluace realizace integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti 2014 - 2020 (IPR, 2019)
 • Výsledková evaluace specifických cílů 2.1 a 2.2 OP PIK (MPO, 2018-2019)
 • První průběžná evaluace Operačního programu Praha – pól růstu ČR (MHMP, 2016-2017)
 • Strategická evaluace OPZ I – relevance (MPSV, 2016-2017)
 • Zhodnocení dosavadního pokroku při dosahování cílů OPŽP 2014–2020 (MŽP, 2016-2017)
 • Evaluace komunikačních aktivit a evaluace výsledků Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod (Regionální rada Jihovýchod, 2016)
 • Evaluace popularizace vědy a výzkumu (MŠMT, 2015-2016)
 • Evaluace efektů dosažených implementací ROP SČ (Regionální rada Střední Čechy, 2015)
 • Evaluace dopadů a dobré praxe OP LZZ na základě případových studií a jejich meta-analýzy (MPSV, 2014-2015)
 • Evaluace efektů a přínosu ROP Jihozápad pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji (ROP JZ, 2014)
 • Evaluace dopadů Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na vymezených územích (ROP JV, 2014)
 • Ex-ante hodnocení návrhu Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020 (MMR, 2013-2014)
 • Ex-ante evaluace a hodnocení SEA operačního programu Praha – pól růstu ČR pro programové období 2014 – 2020 (MHMP, 2013-2014)
 • Zpracování ex-ante evaluace OP VVV (MŠMT, 2013-2014)
 • Ex-ante evaluace programového dokumentu ESF v gesci MPSV pro období 2014-2020 (MPSV, 2012-2014)
 • Evaluace projektů OP LZZ zaměřených na poskytování sociálních služeb (MPSV, 2012-2013)
 • Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice (MMR, 2012)
 • Hodnocení dosavadní implementace Celostátní sítě pro venkov (MZE, 2012)
 • Evaluace realizace Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (MHMP, 2012)
 • Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ (MMR, 2012)
 • Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha – Adaptibilita 2011 (MHMP, 2011-2012)
 • Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 (MPSV, 2011-2012)
 • Ex-post evaluace Rámce podpory Společenství a jednotných programových dokumentů z programového období 2004-2006 (MMR, 2011)
 • Hodnocení implementace ROP Střední Morava v polovině programového období 2007-2013 (ÚRR Střední Morava, 2010)
 • Vytvoření podkladů k závěrečným zprávám operačních programů (OP), Jednotných programových dokumentů pro Cíl 2 a 3 (JPD) a Rámce podpory společenství (RPS) za programové období 2004 – 2006 (MMR, 2009)
 • Závěrečná evaluace JPD 3 – zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů (MPSV, 2008)
 • Závěrečná evaluace OP RLZ – zhodnocení přínosu programu na poli rozvoje lidských zdrojů (MPSV, 2008)
 • Zajištění činností evaluačních expertních skupin v rámci mezinárodního projektu „EQUAL Evaluation Community of Inquiry and Practice“ (MPSV, 2007-2008)
 • Ex-post evaluation of the 2000 – 2006 ESF: Impact on the functioning of the labour market and on the investment in human capital infrastructure through support to systems and structures (Evropská komise, 2009)
 • Vyhodnocení plnění Komunikačního plánu Operačního programu Doprava v období 2017-2018 (MD, 2019)
 • Ex-post evaluace programového období 2007-2013 v oblasti výzkumu a vývoje (MMR, 2018)
 • Ex-post evaluace programového období 2007-2013 v oblasti nakládání s odpady a v oblasti snižování energetické náročnosti (MMR, 2017 - 2018)
 • Vyhodnocení přínosu podpory veřejně prospěšných prací a společensky udržitelných pracovních míst (MPSV, 2015)
 • Evaluace projektu ZRS ČR v sektoru zdravotnictví v Srbsku - Podpora prevence rakoviny u žen v regionu Šumadija (MZv, 2015)
 • Komplexní vyhodnocení zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v sektoru vody a sanitace v Bosně a Hercegovině (MZv, 2014)
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR - vyhodnocení projektu ZRS ČR „Podpora prevence a včasného odhalení rakoviny u žen v oblasti Samegrelo a Shida Kartli II“ v Gruzii (MZv, 2013)
 • Návrh a realizace komunikační kampaně na téma práv občanů EU (Zastoupení Evropské komise v ČR, 2013)
 • CENTROPE Capacity – Sustainable urban and regional cooperation for the polycentric, territorial development of a competitive Region CENTROPE
 • Developing the adult learning sector. Quality in the Adult Learning Sector (Lot 1). (Evropská komise, 2013)
 • vedení přípravy komunikační strategie Evropského regionu Dunaj - Vltava se zástupci 7 regionů (Jižní Čechy, Plzeňsko, Vysočina, Dolní Bavorsko, Horní Rakousko, Dolní Rakousko a Horní Falc) (KÚ JČK, 2012-2013)
 • Zajištění propagace přínosů OPPK a OPPA (MHMP, 2012)
 • Komunikační strategie finančních mechanismů EHP/Norska (MF, 2012)
 • účast v projektovém týmu při evaluaci komunikačního plánu Sektorového operačního programu pro zvýšení hospodářské konkurenceschopnosti v Rumunsku v roce 2011
 • Komunikační audit včetně nastavení systému zpětné vazby (MD, 2011)
 • Evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK (MHMP, 2011)
 • Vyhodnocení plnění Komunikačního plánu Operačního programu Doprava (MD, 2011)
 • Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP (MMR, 2011)
 • Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit Národního orgánu pro koordinaci (MMR, 2011)
 • Evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPLZZ a realizace komunikačního plánu (MPSV, 2010-2011)
 • Poradenství v oblasti publicity a propagace Operačního programu Životní prostředí (MŽP, 2009-2011)
 • Nastavení efektivní komunikace s klienty SFŽP ČR (SFŽP, 2010)
 • Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice (MMR, 2010)
 • Hodnocení komunikačních aktivit ROP SZ 2009 - 2012 (Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, 2009)
 • Analýza potřeb řídicího orgánu OP VK a OP VaVpI, vytvoření komunikační strategie OP VK a OP VaVpI (MŠMT, 2009)
 • Hodnocení vlivu intervencí Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na rovné příležitosti (ÚRR Severovýchod, 2009)
 • Evaluace projektů zaměřených na rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života (MPSV, 2008)
 • odborná spolupráce jako nevládní expert Ředitelství EK pro regionální politiku v oblasti vyhodnocení efektivity komunikace v oblasti fondů EU, participace v síti INFORM a prezentace na mezinárodní konferenci „Telling the story“ v Bruselu v roce 2007,
 • Komunikační plán Regionálního operačního programu Jihovýchod pro programové období 2007-2013 (Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, 2008)
 • Procesní evaluace implementace Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v rámci Operačního programu Zaměstnanost (MPSV, 2018)
 • Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství 2014–2020 (MZE, 2017)
 • Vstupní analýzy absorpční kapacity OPTP pro programové období 2014 – 2020 (MMR, 2014)
 • Analýza lhůt operačních programů v programovém období 2007-2013 (MMR, 2012)
 • Zjednodušení administrativní náročnosti čerpání dotací ze strukturálních fondů (MMR, 2011)
 • Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP (MMR, 2011)
 • Evaluace komunikační strategie a publicity OP VaVpI (MŠMT, 2011)
 • Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit Národního orgánu pro koordinaci (MMR, 2011)
 • Evaluace Komunikačního plánu OP VK (MŠMT, 2011)
 • Hodnocení řídících procesů v oblasti Technické pomoci Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 a návrhy na vylepšení (MPO, 2011)
 • Analýza informovanosti potenciálních žadatelů OP VK o možnostech čerpání prostředků ESF v rámci OP VK a o konkrétních postupech při tvorbě a realizaci projektů v rámci OP VK (MŠMT, 2009)
 • Identifikace bariér čerpání finančních prostředků z IOP a OP LZZ (MV, 2009)
 • Hodnocení systému implementace ROP SZ (ÚRR Severozápad, 2008-2010)
 • Metodická asistence řízení výzev IOP a OP LZZ v gesci OSF MV ČR (MV, 2010)
 • Evaluace a optimalizace nastavení systému hodnocení projektů operačních programů v programovém období 2007 – 2013 (MMR, 2010)
 • Podpora řízení a koordinace NSRR (MMR, 2008-2010)
 • Nastavení způsobu měření administrace projektů u operačních programů v programovém období 2007 – 2013 (MMR, 2009)
 • Analýza výzev Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uskutečněných v roce 2008 (MŠMT, 2009)
 • Evaluace dosavadní implementace Regionálního operačního programu Jihovýchod – Systém hodnocení projektů a hodnotících kritérií ROP JV a Zhodnocení realizace ROP JV a vyhodnocení evaluačních aktivit (ÚRR Jihovýchod)
 • Dokončení optimalizace Národního číselníku indikátorů (MMR, 2008-2009)
 • Zpracování či revize vybraných kapitol a příloh operačního manuálu VaVpl a projektové řízení zpracování operačního manuálu (MŠMT, 2008)
 • Analýza a vyhodnocení příručky pro příjemce OP RLZ 2004-2006 (MPSV, 2007)
  • Evaluace systémových a koncepčních projektů z výzev PO 3 OP VVV (MŠMT, 2017, v realizaci)
  • Evaluace – 22 % K ROVNOSTI (MPSV, 2018, v realizaci)
  • Průběžná evaluace individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Kompas - Predikce trhu práce“ (MPSV, 2018, v realizaci)
  • Evaluace projektů Pražský voucher na inovační projekty a Specializované vouchery (MHMP, 2018, v realizaci)
  • Evaluace projektů Nové pracovní příležitosti – SÚPM a VPP (ÚP ČR, 2018 - 2019)
  • Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV (Jihočeský kraj, v realizaci)
  • Zajištění evaluace projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV (Jihočeský kraj, v realizaci)
  • Evaluace projektů „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ a „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“ (Liberecký kraj, v realizaci)
  • Evaluace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji a nastavení kritérií hodnocení efektivity projektem podpořených služeb (Pardubický kraj, v realizaci)
  • Poskytování poradenských a konzultačních služeb evaluace projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV“ (Kraj Vysočina, v realizaci)
  • Evaluace Individuálních projektů národních (MŠMT, 2016)
  • Tvorba evaluačních zpráv projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů Středočeského kraje“ včetně grafického zpracování a tisku“ (Středočeský kraj, 2015)
  • Externí evaluace (evaluace projektu POSPOLU) (NÚV, 2015)
  • Závěrečná evaluace projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ (MPSV, 2014)
  • Evaluační služby pro projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0098 (Centrum vzdělávání všem, 2013)
 • Kvantitativní a kvalitativní rozbor vstupních dat z oblasti podnikatelského prostředí na území MČ Praha 5 (MČ Praha 5, 2017)
 • Zpracování marketingové strategie a marketingového komunikačního plánu v rámci projektu „Smart akcelerátor v Jihočeském kraji“ (Jihočeský kraj, 2017)
 • Strategická analýza možností podpory živnostenských parků v Moravskoslezském kraji (Moravskoslezský kraj, 2016)
 • Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (SčK, 2016)
 • Nastavení zásad pro zavedení procesů projektového řízení na KÚSK (SčK, 2016)
 • Vypracování metodiky pro evaluaci dopadů individuálních projektů OP LZZ a jejich pilotní ověření (MPSV, 2015)
 • Zpracování interních postupů zprostředkujícího subjektu pro Integrované územní investice a poskytnutí konzultací ke kritériím hodnocení projektů
 • Tvorba zásobníku projektů/projektových záměrů naplňujících Regionální akční plán pro území Středočeského kraje (Středočeský kraj, 2015)
 • Analýza projektů realizovaných Krajským úřadem Středočeského kraje (Středočeský kraj, 2015)
 • Aktualizace programu rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje na období 2015 – 2020 (Středočeský kraj, 2015)
 • Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (Brno, 2015)
 • SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání (2015)
 • Socioekonomické hodnocení projektů (Pardubický kraj, 2015)
 • Vytvoření Metodiky Monitoringu a evaluace MAS (KMAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s, 2015)
 • Indikátory spokojenosti a hodnocení Koncepce jednotného metodického prostředí (MMR, 2014)
 • Zpracování závazných bodů Strategie k Integrovaným teritoriálním investicím (hl. m. Praha, 2014)
 • Vzdělávání specifických skupin zaměstnanců (Zlínský kraj, 2012-2014)
 • Realizace vzdělávacích kurzů III (Zlínský kraj, 2012-2014)
 • Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2014-2015 (Jihomoravský kraj, 2013)
 • Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí – zajištění vzdělávacích kurzů (Velké Meziřící, 2012-2013)
 • Dodavatel prezenčního vzdělávání úředníků (v souladu se zákonem č. 312/2002Sb.) v rámci projektu „Profesní rozvoj zaměstnanců obce s rozšířenou působností Benešov“ (Benešov, 2012-2013)
 • KONCEPT – Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků (Národní ústav odborného vzdělávání, 2012)
 • Vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí členů cílové skupiny pro efektivní zavedení BSC (Středočeský kraj, 2012)
 • Analýza současného stavu venkova v kontextu regionálního rozvoje Středočeského kraje (Středočeský kraj, 2011-2012)
 • Vytvoření systému potřeb pro zefektivnění činností organizací veřejné správy (MV, 2010)
 • Strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů Krajského úřadu Středočeského kraje (Středočeský kraj, 2011-2012)
 • Vytvoření „Strategie vzdělávání Magistrátu města Brna na období 2011-2016 postavené na principech učící se organizace“ a její evaluace (Statutární město Brno, 2011-2012)
 • Zajištění nastavení systému rozvoje lidských zdrojů ÚOHS (ÚOHS, 2011-2012)
 • Nastavení systému vzdělávání vedoucích zaměstnanců MěÚ Kyjov (Kyjov, 2011-2012)
 • Tvorba vzdělávacích plánů pro členy cílové skupiny (Středočeský kraj, 2011)
 • Realizace vzdělávacích kurzů – soft skills, manažerské dovednosti, evropské záležitosti, odborné semináře (MŠMT, 2010-2011)
 • Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání (SFŽP, 2010)
 • Pracovní seminář s přenosem zkušeností z oblasti řízení a administrace projektů (Olomoucký kraj, 2010)
 • Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců implementační struktury (IS) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) (MŠMT, 2009-2010)
 • Program vzdělávání zaměstnanců MV ČR v oblasti přípravy a realizace projektů spolufinancovaných ze SF EU (Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV, v letech 2008, 2009, 2010)
 • Technická asistence při vývoji projektových námětů pro oblast podpory „Efektivní veřejná správa“ ve Středočeském kraji (Středočeský kraj, 2009)
 • Školení z hradu Veveří (Svazek Panství hradu Veveří, 2009)
 • Poradenské a metodické činnosti v oblasti zpracování projektů MV ČR – PČR s finanční spoluúčastí EU (MV, 2008-2009)
 • Projektový management (ÚRR Jihovýchod, 2007-2009)
 • Dodávka akreditovaného e-learningového vzdělávání „Projektový manažer enviromentálních projektů podpořených z OP ŽP“ (SFŽP, 2007-2009)
 • Zpracování Programu bezpečnostního výzkumu a vývoje realizovaného veřejnou soutěží (MV, 2008)
 • Přenos know-how a dobré praxe řízení regionálního operačního programu pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod jako implementační agenturu – Learning by Doing (ÚRR Jihovýchod, 2007-2008)
 • Klíč k úspěchu - posílení kompetencí a rozvoj klíčových dovedností pracovníků, 2009, EKOSTAVBY Louny s.r.o.
 • Modernizace výroby chleba, 2010, Mader a synové, s.r.o.
 • Ekologická a návštěvnická revitalizace skalního masivu v areálu ZOO Praha, 2010, Zoologická zahrada hl. m. Prahy
 • Rozvoj e-služeb městské části Praha - Troja, 2011, Městská část Praha - Troja
 • Vzdělávání handicapovaných zaměstnanců v oblasti digitalizace dokumentů a jiných dovednostech, 2011, COLY PROMOTION, s.r.o.
 • Efektivní informační služby NTK, 2012, Národní technická knihovna
 • Modernizace výroby medailí a mincí, 2012, Česká mincovna, a.s.
 • Nákup technologického vybavení do firmy Graphics Systems, s.r.o., 2012, GRAPHICS SYSTEMS, s.r.o.
 • Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti MEVA a.s., 2012, MEVA, a.s.
 • Inovace tiskárny OMIKRON Invest, 2013, OMIKRON Invest s.r.o.
 • Extruzní linky a nástroje pro výrobu základácích plastových profilů, 2013, RETIX s.r.o.
 • Snížení emisí Nox ze zdroje Teplárna Trmice, a.s. - kotle K1, K4, K5, K6, 2013, Teplárna Trmice, a.s.
 • Přístavba mateřské školy v Dobrovici, 2013, Město Dobrovice
 • Investice do rozšíření výrobních kapacit a nové technologie, 2014, Rock Empire, s.r.o.
 • Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice, 2014, Delta Advisory, a.s.
 • Modernizace technologického vybavení společnosti Chodos Chodov, 2014, Chodos Chodov,s.r.o.
 • Separace bioodpadů v obci Loděnice, 2015, Obec Loděnice
 • Podpora excelentních týmů - koordinující doc. RNDR. Stanislav Kozubek, DrSc., 2015, Biofyzikáklní ústav AV ČR, v.v.i.
 • Obnova výrobního a skladovacího areálu Morávka, 2016, RENOVAK Kostelec nad Orlicí s.r.o.
 • Revitalizace Malostranského hřbitova, 2016, Správa pražských hřbitovů, p.o.
 • Vývoj herní e-sports aplikace ARGO, 2016, BOHEMIA INTERACTIVE a.s
 • Snížení emisí těžkých kovů ve společnosti PRECIOSA ORNELA, 2017, PRECIOSA ORNELA a.s.
 • Výzkum a vývoj chytré postele spol. Blanář nábytek a.s., 2017, Blanář Nábytek, a.s.
 • Zajištění celoplošné dostupnosti vybraných a zabezpečených zdravotnických dat, 2017, Thomayerova nemocnice
 • Cyklistická stezka a chodník Hradiště, 2018, Město Písek
 • Vývoj robotických řešení pro life science průmysl, 2018, G. M. PROJECT, s.r.o.
 • Investice do zemědělských podniků, 2018, ARC Office, s.r.o.
 • Instalace točivé redukce do systému distribuce tlakové páry, 2019, DUKOL Ostrava, s.r.o.
 • Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, 2019, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.
 • Optimalizace nákladní dopravy v závislosti na tržních cenách, 2019, Wereldo.com, s.r.o.
 • Terminál Obrnice - Stabilita, 2019, UPLINE CZ s.r.o.
 • Pořízení elektromobilu pro společnost AUTOELEGANCE BRNO, s.r.o., 2020, AUTOELEGANCE BRNO, s.r.o.
 • Pořízení a obnova návěsů pro kombinovanou dopravu, 2020, ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.
 • Zámek Koleč s kostelem Nejsvětější Trojice - venkovské panské sídlo, 2020, Obec Koleč
 • Tuchoraz - Rekonstrukce střechy MŠ, 2020, Obec Tuchoraz
 • Pořízení sanitních vozidel ZZS SčK - REACT.EU, 2021, Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
 • PRV investice do zemědělských podniků 4.1.1. 12. kolo - živočišná výroba, 2021, Burdova Farma s.r.o.