Společnost disponuje sítí špičkových expertů a je schopna realizovat i velmi specifické požadavky klientů z řad veřejné správy, soukromého sektoru a mezinárodních rozvojových organizací.

Naviga Advisory and Evaluation je štíhlá a horizontálně organizovaná struktura, kde vrcholným orgánem je Rada, která se skládá ze společníků a jednatelů společnosti.

Petr Volek
ČLEN RADY

Absolvent doktorského studia oboru Hospodářská politika a správa na Mendelově univerzitě v Brně, po stážích na Civil Service College v Anglii působil jako expert a školitel na ústředních správních úřadech pro oblast regionální politiky a veřejné správy. Specializuje se na oblasti financování rozvoje lidského kapitálu, vzdělávání a strategií ve veřejné správě. Měl expertní roli v mnoha evaluačních projektech týkajících se analýz pokroku či implementace jednotlivých operačních programů.

Miloš Blaškovan
ČLEN RADY

Miloš má přes 20 let zkušeností v bankovnictví a poradenství pro průmyslové podniky, veřejnou správu a vědecké instituce. Působil v oblasti řízení úvěrových rizik a financování podnikatelských subjektů. Má praxi s realizací evaluací operačních programů SF EU v ČR v různých fázích programového cyklu, ve kterých působil jako expert na oblast rozvoje podnikání, životního prostředí a regionálního rozvoje.

Ondřej Štefek MA
ČLEN RADY

Má za sebou více než 16 let poradenství pro veřejnou správu a samosprávu v oblasti vyhodnocení dopadů komunikačních strategií a publicity fondů EU. Ve svých znalostech kombinuje zkušenosti pracovníka pro publicitu koordinačního orgánu předvstupních programů EU, praktickou znalost public relations jako poradce nadnárodních firem, znalosti regionální politiky EU jako člen poradenské společnosti a zkušenosti evaluátora komunikačních aktivit ministerstev, příspěvkových organizací a krajských úřadů v programových obdobích 2004-2006, 2007 – 2013 a 2014 - 2020.

Radim Gill
JEDNATEL - EVALUACE

Radim je dlouholetý konzultant/manažer s praxí v mezinárodním prostředí a rozvoji. Je absolventem VUT Brno – Fakulty stavební a Fakulty architektury, VŠE Praha – Fakulty mezinárodních vztahů. V zahraničí absolvoval specializační studia rozvoje manažerských dovedností na Maastricht School of Management (NL) a TIAS Nimbas v Tilburgu (NL). Specializuje se na ekonomické aspekty rozvoje území a regionů. Od r. 2010 pracuje jako principal consultant takřka výhradně v zahraničí pro mezinárodní rozvojové organizace a má zkušenosti z Holandska, Rakouska, Ruska, Ukrajiny, Moldávie, Azerbajdžánu, Srbska, Etiopie, Gruzie a Libanonu. Odpovídá za evaluační aktivity společnosti.

Ondřej Miffek
JEDNATEL - DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Ondřej se dlouhodobě jako konzultant a projektový manažer věnuje především všem aspektům implementace společných evropských politik. Vystudoval PEF ČZU, kde získal inženýrský i doktorský titul v oboru podniková a odvětvová ekonomika se zaměřením své vědecké činnosti na agrární obchod a evropské politiky. Během své praxe získal bohaté zkušenosti ve většině zemí střední a východní Evropy, ale také třeba v Afghánistánu. Během posledních 12 let tak měl možnost podílet se na přípravě i realizaci velkých veřejných i soukromých investičních projektů, projektů mezinárodní rozvojové pomoci, věnoval se také mezinárodnímu obchodu a v neposlední řadě také řízení i hodnocení nástrojů ekonomické pomoci i celých politik. Je také odborníkem na oblast tvorby a řízení veřejných rozpočtů, agrární politiku a procesu zadávání veřejných zakázek v národním i mezinárodním kontextu. Odpovídá za aktivity společnosti v oblasti dotačního poradenství.

Lukáš Maláč
VEDOUCÍ PROJEKTŮ - REGIONÁLNÍ ROZVOJ, STRATEGIE, HODNOCENÍ MEZINÁRODNÍCH KONCEPCÍ A ROZVOJOVÉ POMOCI

Lukáš je konzultantem v oblasti evaluací, strategického rozvoje a rozvojových iniciativ s desetiletou zkušeností v oboru. Je absolventem Fakulty sociálních studií v Brně, oboru mezinárodních vztahů a evropských studií. V letech 2009 – 2010 absolvoval stážní program v Evropské komisi (DG Employment) zaměřený na evaluaci a hodnocení dopadů iniciativ podpořených Evropským sociálním fondem. Od roku 2010 působí v soukromé sféře jako konzultant a manažer projektů pro veřejné instituce. Vedl nebo se podílel na desítkách projektů v oblasti evaluací veřejných intervencí, strategického plánování, regionálního a místního ekonomického rozvoje a příbuzných témat. V mezinárodním kontextu řídil nebo se podílel na implementaci a/nebo hodnocení řady rozvojových a humanitárních projektů pro donory z ČR i zahraničí, a to především v Moldavsku (2011 – 2018), Gruzii (2015-2016, 2018), Bosně a Hercegovině (2016, 2018), Etiopii (2016) nebo Libanonu (2017).

Marek Petráš
VEDOUCÍ PROJEKTŮ - VÝZKUM A VÝVOJ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY, ENERGETICKÉ ÚSPORY

Marek na dráhu evaluací nastoupil v průběhu studia sociální geografie regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v roce 2016 a tomuto oboru zůstává věrný i po úspěšném získání magisterského titulu v roce 2017. V EACE se specializuje na problematiku sociálních služeb; řeší zejména otázky vhodného nastavení spolupráce mezi jednotlivými aktéry řízení sociálních služeb na krajské úrovni či hodnocení efektivity. Podílí se též na programových evaluacích, lze zmínit např. Ex-post evaluace programového období 2007 – 2013 v oblasti výzkumu a vývoje nebo na poli energetických úspor.

Klára Štanderová
SENIOR EXPERT

Klára má nejen bohaté zkušenosti s evaluačními projekty, ale má také praxi s vedením projektových týmů. Podílela se na realizaci ex-ante evaluací všech OP financovaných z ESF v ČR, věnuje se evaluacím projektům financovaných z ESI fondů, působila jako konzultant v mnoha projektech týkajících se analýz pokroku či implementace jednotlivých operačních programů v obdobích 2004–2006, 2007–2013 a 2014–2020. Podílí se na tvorbě analýz a strategických dokumentů.

Martina Hartlová
SENIOR EXPERT

Od roku 2002 se věnuje oblasti strukturálních fondů, je expertkou na oblast regionálního rozvoje, zabývá se především problematikou lidských zdrojů, trhu práce, zaměstnanosti a vzdělávání. Má zkušenosti s projekty realizovanými v rámci regionálních partnerství v českém i mezinárodním prostředí. Je expertkou na problematiku technické pomoci, monitoringu a evaluací. Má bohatou praxi s vedením projektových týmů evaluačních projektů – vedla např. ex-ante evaluaci Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020.

Martina Jílková
SENIOR EXPERT

Působí v oblasti evaluací veřejných výdajových programů, kde se specializuje se na oblast sociálního začleňování a trhu práce. Podílí se na evaluacích operačních programů i projektů financovaných z ESI fondů, je zapojena do tvorby i evaluací strategických dokumentů. Má bohaté zkušenosti se zpracováním případových studií i s realizací a zpracováním terénních šetření.

Aneta Nováková
JUNIOR KONZULTANT

Aneta je junior expertkou a podílí se na zpracování evaluačních studiích a analýzách především v oblasti regionálního rozvoje (s důrazem na datovou analýzu a interpretaci dat). Má zkušenosti s praktickou a samostatnou aplikací evaluačních metod. Aneta začínala na pozici office managera ve společnosti, v oblasti evaluací se pohybuje od r. 2020. Vystudovala pedagogickou fakultu UK, kde získala magisterský titul v oboru učitelství matematiky.

Kateřina Antonová

OFFICE MANAGER

Katka je nejen administrativní podporou týmu od prosince 2020. Věnuje se přípravě podkladů v rámci účetnictví, pracovněprávní agendy a zajišťuje všestranně chod kanceláře společnosti v Praze. Odpovídá mimo jiné za provozní záležitosti, archivaci smluv, objednávek, vedení dokladů o dodavatelských vztazích. Má dlouhodobé zkušenosti z práce na obdobné pozici v mezinárodních korporacích ale i v menších českých firmách.