Evaluace

Jsme přední tým v oblasti evaluací a dotačního poradenství v České republice s aktivitami v zahraničí. Máme zkušenosti s realizací širokého spektra evaluací a dotačního poradenství:

Programové evaluace

Pokrýváme celý cyklus programového období. Před jeho začátkem realizujeme ex-ante evaluace operačních programů, Dohody o partnerství, analýzy absorpční kapacity nebo připravujeme oborové strategie. V průběhu programového období realizujeme průběžné (mid-term) evaluace programů a implementačních systémů. Po ukončení období připravujeme ex-post nebo dopadové evaluace.

Naše reference v této oblasti

Tematické evaluace

Máme rozsáhlé zkušenosti s realizací dílčích evaluací zaměřených na konkrétní téma, jako například evaluace komunikačních aktivitevaluace indikátorové soustavy, evaluace programů rozvojové pomoci či evaluace strategických, koncepčních a rozvojových dokumentů v různých oblastech.

Naše reference v této oblasti

Procesní evaluace

Cílem procesní evaluace (neboli evaluace implementace) je posoudit kvalitu implementace programu a identifikovat faktory, které jí ovlivňují. V této oblasti realizujeme hodnocení administrativních procesů (např. systems thinking, Vanguard method), hodnocení administrativních kapacitsystému monitorování. Zpracováváme návrhy na zjednodušení implementace či administrativní náročnosti projektů.

Naše reference v této oblasti

Evaluace projektů

Evaluace na úrovni jednotlivých projektů financovaných z ESI fondů jsou obvykle realizovány u velkých systémových projektů, velkých individuálních projektů (na národní či regionální úrovni), případně u projektů pilotního či vysoce inovativního charakteru. Realizujeme průběžnou evaluaci projektů, která probíhá dlouhodoběji souběžně s realizací projektu a je zaměřena na hodnocení nastavení projektu i průběhu implementace projektu s ohledem na splnění plánovaných cílů i dosažených dopadů. V rámci evaluace formulujeme doporučení pro zlepšení fungování projektu a zkvalitnění procesu realizace obdobných projektů v budoucnu.

Naše reference v této oblasti

Poradenství při přípravě žádosti o dotaci

Analýza možností čerpání

Budeme s Vámi konzultovat projektový záměr a pomůžeme Vám ho přesně definovat tak, aby co nejvíce odpovídal vhodným dotačním titulům. Identifikujeme nejvhodnější dotační program pro Vás a Váš projekt. Posoudíme, zda je možné pro Váš záměr získat dotaci a jaká je šance na úspěch.

Příprava žádosti o dotaci

Připravíme s Vámi kompletní žádost o dotaci takovým způsobem, aby byla v souladu s pravidly daného dotačního programu. Při zpracování žádosti vždy maximalizujeme bodové hodnocení projektu a tím i šanci dotaci skutečně získat. Zajistíme zpracování žádosti v informačním systému poskytovatele dotace.

Podpora v průběhu schvalování projektu

Provedeme Vás celým procesem schvalování až k vydání Rozhodnutí. Při formální kontrole komunikujeme s poskytovatelem dotace a zajišťujeme případná doplnění/vysvětlení. Hlídáme termíny a lhůty pro splnění požadavků poskytovatele dotace.

Studie proveditelnosti a udržitelnosti projektu

Připravíme studii proveditelnosti, analýzu CBA, podnikatelský záměr či analýzu odpadů. Zajistíme koordinaci dalších povinných příloh.

Naše reference v této oblasti

Asistence v průběhu realizace a udržitelnosti projektu

Projektové řízení

Zajistíme pro Vás plnou podporu projektového řízení podle speciálně navržené metodiky, včetně řízení rizik a zpracování pravidelných výkazů. Budeme za Vás koordinovat subdodavatele a v případě potřeby komunikovat se zákazníky. Zajistíme dohled nad realizací projektu včetně splnění všech definovaných parametrů a cílů.

Dodržování termínů a povinností

Informujeme Vás o povinnostech souvisejících s povinnou publicitou. Odsouhlasíme návrhy v souladu s aktuálními požadavky dotačního titulu. Zkontrolujeme správnost uvedených informací ve všech dokumentech, dokladech i webových stránkách. Sledujeme aktualizace a změny pravidel a příruček dotačních programů.

Zajištění udržitelnosti projektu

Zajistíme připravenost Vašeho projektu při kontrolách a auditech. Zkontrolujeme plnění závazných ukazatelů projektu. Zpracujeme zprávu o udržitelnosti. Pomůžeme Vám s přípravou návazných projektů.

Právní konzultace

Zajistíme kvalitní právní konzultaci a stanoviska včetně kontroly uzavíraných smluv s dodavateli. Zajistíme průběžné ad hoc konzultace a doporučení. Pomůžeme vám s řešením problémů vzniklých v průběhu realizace projektu. Zajistíme projednání a schválení změn u poskytovatele dotace.

Veřejné zakázky

Prostřednictvím naší sesterské společnosti Naviga Assistance pro Vás zajistíme komplexní administraci Vašich výběrových řízení.

Výběrová řízení

Zorganizujeme pro Vás výběrová řízení. Připravíme pro Vás všechny důležité dokumenty a převezmeme za Vás administrativu. Společně s našimi odborníky na veřejné zakázky Vám pomůžeme v jakékoliv neobvyklé situaci (podaná námitka, nález kontroly, existence jen jednoho dodavatele a další).

Zadávací dokumentace

Připravíme zadávací dokumentaci a nutné přílohy. Provedeme audit zadávací dokumentace a příloh.

Návrh hodnotících kritérií

Vytvoříme návrh vhodných hodnotících kritérií k předmětu výběrového řízení. Vytvoříme návrh vhodného zvolení oznámení o zahájení výběrového řízení.

V průběhu výběrového řízení

Postaráme se o komunikaci s potenciálními uchazeči. Jmenujeme hodnotící komisi. Organizujeme otevírání obálek. Kontrolujeme nabídky, jejich vyhodnocení a oznámení výsledků uchazečům.

Analýzy, metodiky a strategie

Pro zadavatele z řad veřejného i soukromého sektoru zpracováváme studie, socioekonomické analýzy i připravuje metodiky. Jedná se o analýzy na národní, krajské i nižší regionální úrovni, věnují se socioekonomickým analýzám, regionálnímu rozvoji i studiím v oblasti implementace strukturálních fondů.

Zabýváme se také přípravou metodických materiálů. Nabízíme metodickou podporu především veřejných výdajových programů. Pomáhali jsme s nastavením implementace všech programových období 2004-2006, 2007-2013 i 2014-2020.

Naše reference v této oblasti

 

Průzkumy, terénní šetření, sběr a analýza dat

V rámci analytických a evaluačních projektů využíváme vějíř metod sběru primárních i sekundárních dat, mj. přímé dotazování, telefonický průzkum (CATI) a zejména zprostředkované šetření elektronickou formou přes vlastní vyvíjený dotazníkový portál (www.dotaznicek.cz).

Jsme schopni zajistit velký objem stejnorodých, reprezentativních a kvantifikovatelných dat, pomocí dotazníkového šetření obsáhneme rozsáhlé území i okruh respondentů. Provádíme šetření uzavřeného vzorku, resp. celého základního souboru respondentů.